Импринт

Објавено од:

БАЕР ДОО Љубљана - Претставништво Скопје

Седиште:
ул. Антон Попов бр.1 ламела 2 мезанин локал 4
Скопје-Кисела Вода, Република Северна Македонија

Регистарски број на друштвото:
5246857

Даночен број:
4030998356696

Контакт:
Телефон: +389 (2) 3124055

E-пошта: office.macedonia@bayer.com

Контакт за Офицерот за заштита на лични податоци:
ул. Антон Попов бр.1 ламела 2 мезанин локал 4
Скопје – Кисела Вода, Република Северна Македонија

E-пошта: data.privacy@bayer.com

COR-GEN-MK-0004-1 12.08.2022

© Copyright БАЕР ДОО Љубљана – Претставништво Скопје

Аспирин® Протект 100, 100 mg гастрорезистентни таблети Лекот може да се издава и/или продава без рецепт.

 

Bayer d.o.o. Љубљана- Претставништво Скопје
Антон Попов 1, лок 4 мез., лам 2

ПРЕД УПОТРЕБА ВНИМАТЕЛНО ДА СЕ ПРОЧИТА УПАТСТВОТО! ЗА ИНДИКАЦИИТЕ, РИЗИКОТ ОД УПОТРЕБАТА И НЕСАКАНИТЕ ДЕЈСТВА НА ЛЕКОТ КОНСУЛТИРАЈТЕ СЕ СО ВАШИОТ ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.